John P. Thomas Elementary
6001 Weston Avenue
Columbia, SC 29203

803-735-3430